Varosvédők

Keresés

A tartalomhoz

Az egyesület szervezeti...

Bemutatkozás

6. § Az egyesület szervezeti felépítése, működése


(1)Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. A közgyűlés ülései nyilvánosak.

(2)A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) elfogadja, szükség szerint módosítja az Alapszabályt,

b) megválasztja 4 évre az egyesület elnökségét, tisztségviselőit,

c) megállapítja a tagsági díjakat

d) a közhasznú egyesület gazdálkodói tervének és mérlegének megállapítása, az éves beszámoló, a munkaterv jóváhagyása, valamint a közhasznú jelentés elfogadása,

e) megsemmisíti a testületek jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait,

f) oklevelet vagy emléktárgyat alapíthat az eredményes városvédő és -szépítő tevékenység elismerésére, esetenként tiszteletdíjat állapíthat meg,

g) dönt az egyesület feloszlatásáról, melynek kimondásához kétharmados többség szükséges,

h) szakosztályvezetők felkérése, megbízása,

i) dönt azon tag kizárásáról, aki az Alapszabállyal ellentétesen cselekszik.

(3)A közgyűlést évente 1 alkalommal össze kell hívni. Akkor is, ha az elnökség azt szükségesnek tartja, ha azt a tagok egyharmada a cél megjelölésével kéri, ha az Országos Szövetség javasolja, ha azt a bíróság elrendeli.

(4)A közgyűlést az elnökség megbízásából az elnök írásos meghívóval, a közgyűlés előtt 8 nappal hívja össze a napirendek meghatározásával, szükség esetén írásos előterjesztés előzetes kiküldésével.

(5)A közgyűlés határozatképes, ha a tagsági jogaik gyakorlására jogosult tagok több, mint fele jelen van.

(6)Ha a közgyűlést a határozatképesség hiánya miatt el kell halasztani, az ismételt közgyűlés megtartására előzetes írásbeli meghívó alapján kerülhet sor, az ismételt közgyűlés tényéről, napirendjéről, időpontjáról és helyéről a tagokat értesíteni kell. Az ismételt közgyűlés megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Mindezekre való figyelmeztetést már az eredeti meghívóban közölni kell.

(7)A szavazás módja nyílt. A közgyűlés határozatait, döntéseit a tisztségviselők megválasztását egyszerű szótöbbséggel hozza, de a levezető elnök köteles titkos szavazást elrendelni, ha a jelenlevő tagok egyharmada kívánja, vagy az ügy jellege indokolttá teszi.

(8)A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, melyből megállapítható a határozatképesség, tartalmazza a napirendet, az elhangzott hozzászólásokat, véleményeket, megállapítható belőle a szavazások eredménye, döntések tartalma, időpontja és hatálya ill. a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyvet folyamatos sorszámozással ellátott nyilvántartásba kell lefűzni, oly módon, hogy az egyes közgyűlési határozatok visszakereshetők legyenek. A hitelesítéshez két jelenlévő tag olvasható aláírása szükséges.

(9)Az elnökség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó, ügyintéző szerve.
Tagjainak száma 7 fő, közülük egy elnök, egy alelnök, egy titkár megjelöléssel.

(10)Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a) az egyesület működésének irányítása,

b) az elnök megbízása a közgyűlés összehívására,

c) az éves munkaterv és költségvetés elkészítése,

d) tagok felvétele, törlése,

e) találkozók, előadások, rendezvények szervezése, akciók koordinálása, kiadványok megjelentetése,

f) kiemelkedő városépítő tevékenység elismerése, jutalmazása,

g) döntés a közgyűlés által átruházott hatáskörben.

(11)Az Elnökség évente legalább 3 alkalommal ülésezik. Szükség szerint ülést kell összehívni, ha az elnök indokoltnak tartja, az elnökségi tagok egyharmada illetve az Országos Szövetség a cél megjelölésével kéri. Az ülést az elnök írásos meghívóval hívja össze, melyben közli a napirendeket és mellékeli a döntéshez szükséges írásos információkat.

(12)Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, a javaslat elfogadásához a jelenlévők több, mint felének igenlő szavazata szükséges.

(13)Az elnökségi ülésre meg kell hívni a szakosztályok vezetőit.

(14)Az elnökségi ülésen jelenléti ívet kell készíteni és jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyből kitűnik a határozatképesség, tartalmazza a napirendet, az elhangzott véleményeket, javaslatokat, megállapítható belőle a szavazások eredménye. A hitelesítést a titkár végzi.

(15)Az elnök képviseli az egyesületet, összehívja a közgyűlést és az elnökségi üléseket, irányítja a tisztségviselők munkáját, összehangolja a titkárral együtt a szakosztályok, tevékenységét.

(16)Az elnök a szerződések megkötésénél kötelezettséget vállal.

(17)Az alelnök az elnök távollétében és akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt.

(18) Ha az elnök tisztségéről időközben, lemond vagy tagsági viszonya megszűnne, az egyesület ügyeit az alelnök a következő közgyűlésig intézi.

(19)A titkár végzi az egyesület szervezési teendőit, bejelentések esetén intézkedik, segíti az elnök munkáját. Gondoskodik a közgyűlés, elnökségi ülés előkészítéséről, lehetősége szerint végzi az egyesület levelezését, gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről és a dokumentumok megőrzéséről.

(20)A gazdasági vezető lehetőleg pénzügyi-számviteli képesítéssel rendelkező személy legyen. Feladata:

a) intézi az egyesület pénz -és hitelügyeit,

b) az egyesület vagyoni helyzetéről a vezetőséget és a tagságot tájékoztatja,

c) pénztárkönyvet vezet, továbbá gondoskodik a tagdíj beszedéséről és nyilvántartásáról, felelős a bizonylati fegyelemért,

d) a reá bízott vagyon tekintetében teljes anyagi felelőssége van,

e) elkészíti az éves költségvetés tervezetét és a vagyonmérleget,

f) őrzi az egyesület bélyegzőjét,

(21)A tiszteletbeli elnök képviseli az egyesületet, meghatározott ügyekben az elnökség megbízása alapján jár el.

(22)
a) Az elnökség határozat-hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §) határozat alapján:


1) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy

2) bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

b)Az elnök, az alelnök, a titkár – a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig – nem lehet az a személy, aki közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

c)Az elnök, az alelnök, a titkár közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §) nem lehet gazdasági vezető.

(23) Nyilvánosság:

a)Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – kivéve a tagok személyes adatait tartalmazó nyilvántartást - bárki betekinthet, azokról saját költségén másolatot készíthet.

b)Az egyesület arra jogosult tisztségviselője az egyesület működését érintő kérdésekben igény esetén felvilágosítást ad.

c)Az egyesület vállalja, hogy a létesítő okirat szerint tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait (helyi) sajtó útján nyilvánosságra hozza.

(24)Összeférhetetlenség:

Az egyesület tisztségviselői összeférhetetlenségre az 1997. évi CLVI. tv. 8. §-ban foglaltak az irányadók:

8. § (1)A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont /, élettársa ( a továbbiakban együtt: hozzátartozó ) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a)a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b)a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c)a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást - , illetve

d)az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója

Az összeférhetetlenségről a tisztségviselők a törvény előírásának megfelelően nyilatkozatot kötelesek tenni.


<<<


Bemutatkozás | Eredményeink | Terveink | 1% | Hírek,események | Városunk | E-mail | Galéria | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe